Trauma Surgery Consultation

ผศ.นพ.สมพล ฤกษ์สมถวิล
ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
ผศ.นพ.เรวัต ชุณหสุวรรณ
ผศ.นพ.กฤษณ์ แก้วโรจน์

 

Orthopedic Surgery Consultation

นพ.สุทร บวรรัตนเวช
นพ. วัชระ พิภพมงคล
นพ. รหัท จารยะพันธุ์
นพ. ณธพณ จันทรเสโน

 

Neurosurgery Consultation

นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต
นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี
นพ. ประณต นิพัทธสัจก์

 

Spine Surgery Consultation

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ
นพ. ทายาท บูรณกาล
นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี
นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล
พญ. กนกนาถ ใจสนุก
 
 

 

Column CMF-O (Cranio-Maxillofacial and Ophthalmo Injuries)

ทพญ.จริญดา ไทยแสงสง่า
ทพ.ชินโชติ เข็มลา
ทพ.ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย
นพ. ภัคภพ มหจิตรสัตยา
นพ.กฤษณ์ ศิริปุณย์
พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
นพ.ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร
นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
พญ.อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล
นพ.ศิลา ทองไล้
นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์

 

Vascular Injury Consultation

นพ. พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์
นพ. อนุชา พาน้อย
นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา
นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์

 

Acetabulum and/Pelvic Fracture  Consultation

นพ. สุทร บวรรัตนเวช
นพ. วัชระ พิภพมงคล
นพ. รหัท จารยะพันธุ์
นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย
นพ. เอกจิต ศิขรินกุล
นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา
นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์
 

 

Critical care Physician

นพ.ศรชัย หิรัญนิรมล
นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์
พญ.สุคนธา สุวนิช
 

 

 


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร.1724
ติดต่อระหว่างประเทศ โทร. +66-2-226-4565

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อุบัติเหตุ