นพ. ชาญวิทย์ ชินวงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป, เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชปฏิบัติทั่วไป Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..