บริการขอเอกสารทางการแพทย์

บริการขอเอกสารประวัติการรักษา ใบรับรองแพทย์ สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่าย และเอกสารอื่น ๆ โดยท่านสามารถแจ้งขอผ่าน ช่องทางออนไลน์กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการขอให้ครบถ้วน ได้แก่  บัตรประชาชนผู้ป่วย

กรณีดำเนินการขอแทนผู้ป่วย เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ บัตรประชาชนผู้ขอ หนังสือมอบอำนาจ
กรณีผู้ป่วยเป็นผู้เยาว์เตรียมทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรผู้ป่วย เพิ่มเติม

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการแจ้งขอเอกสาร

 

หากไม่สะดวกแจ้งขอผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่แผนกบริการเอกสารทางการแพทย์


แผนกบริการเอกสารทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
จุดบริการ: ชั้น 1 อาคาร D
โทร. 02 755 1203 (8.00 น. –  16.00 น.)
E-mail: Bhqcsd@bangkokhospital.com