นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี