นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์การกีฬา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Neurological Surgery University of Minnesota, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
การฝังเข็ม (3เดือน) รุ่นที่ 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี