ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

รองรับทุกการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี ด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์อาชีวอนามัย