พญ. เล็ก กาญจนโกมุท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. เล็ก กาญจนโกมุท
Thursday
21 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Friday
22 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Saturday
23 Jan
Sunday
24 Jan
Monday
25 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Tuesday
26 Jan
Wednesday
27 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Thursday
28 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Friday
29 Jan
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Saturday
30 Jan