เราเชื่อว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอาจตัดสินระหว่างความเป็นและความตาย สิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินคือการให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที


ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย ด้วยทีมแพทย์พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับชุมชนอีกด้วย

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ช่องทางติดต่อศูนย์อุบัติเหตุ

 • นพ. เอกกิตติ์ สุรการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศุนย์อุบัติเหตุ
  email: Ekkit.Su@bangkokhospital.com

 • คุณณัฐฑิณี บำรุงเชาว์เกษม
  ผู้จัดการโครงการศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Program Manager)
  email: nutthinee.ba@bangkokhospital.com


จุดเด่นของศูนย์อุบัติเหต

 • มีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ พร้อมรับผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเครื่องมือการตรวจเพื่อวินิจฉัย และรักษาที่ครบครัน ทันสมัย รวมถึงห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องตรวจปฎิบัติการ (clinical laboratory) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีโปรแกรมสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ การให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
 • มีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้บาดเจ็บ รวมถึงทรัพยากรที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทรัพยากรที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และการวิจัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดีกว่า โดยมีอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่น้อยกว่า

คู่มือสำหรับผู้บาดเจ็บทางสมอง

image

[Download: PDF Booklet


พันธกิจ

พันธกิจของศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ คือ ให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ การใช้แนวทางปฎิบัติเชิงประจักษ์ (evidence-based treatment guidelines) การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุอีกด้วย

การเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (Trauma Registry)

การเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นการนำผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของการรักษา รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบ มาวิเคราะห์ โดยฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลของผู้ประสบอุบัติเหตุแต่ละรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลมากกว่า 120 จุดของผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงรหัส ICD-9 และความรุนแรงของการบาดเจ็บ (injury severity score) ในแต่ละปี เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์รูปแบบ ความรุนแรง สาเหตุการบาดเจ็บของประชากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาผู้บาดเจ็บ

ผู้เชี่ยวชาญและความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถรับมือกับผู้บาดเจ็บขั้นวิกฤต ด้วยสถานที่และเครื่องมือที่เพรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อุบัติเหตุเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงกว่า 1,000 คนต่อปี ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลอุบัติเหตุ เภสัชกร นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ทางด้านวิชาการมีความร่วมมือกับ Hannover Medical School ในประเทศเยอรมันนี

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ผู้นำด้านการให้ความรู้และการวิจัยทางด้านอุบัติเหตุ

แพทย์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าวิธีการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุขั้นวิกฤตด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลลัพธ์จากการวิจัยเกี่ยวกับการเริ่มต้นรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ การรักษาแนวใหม่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยด้านคลินิก การป้องกันการบาดเจ็บ และการวิจัยต่อยอด

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ เช่น แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล นักเรียนแพทย์ และนักเรียนแพทย์จากต่างประเทศ มีการจัดงานประชุม Annual Bangkok Trauma Symposium เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆจากต่างจังหวัด นอกจากนี้เรายังจัดการเรียนการสอน Advanced Trauma Life Support ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และมีศูนย์ฝึกทักษะของบุคลากรอีกด้วย

เครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS Trauma Network)
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 47 โรงพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นศูนย์กลางของ 12 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุ (center of excellence for trauma) โดยมีหน้าที่รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและต่างประเทศในเครือข่าย เราจึงมีโอกาสได้ให้บริการรักษาผู้บาดเจ็บที่มีความซับซ้อน รวมถึงผู้บาดเจ็บที่มีโรคประจำตัวต่างๆ


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร.1724  
ระหว่างประเทศ +66 2226 4565


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อุบัติเหตุ