พญ. สุคนธา สุวนิช

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..