นพ. ศรชัย หิรัญนิรมล

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต Brown University, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ Brown University, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Cleveland Clinic Florida, United States
Loading

Loading Schedule..