อุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประเมินและทำการรักษาทันทีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์อุบัติเหตุ
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)