อุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย

โทร. 1724 ให้บริการครอบคลุมทุกระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ด้วยมาตรฐานจาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS GLOBAL)

ศูนย์อุบัติเหตุ
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ