นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แำพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moral Commitment Award, BDMS, ไทย
BBBB
AOTrauma Course - Basic Principles of Fracture Management, AOTrauma, สวิตเซอร์แลนด์

นัดหมายแพทย์

นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย