นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Minimally invasive spine surgery, Rush University Medical Center, United States
BBBB
Spine Surgery, The University of Tennessee, United States
BBBB
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..