นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Minimally invasive spine surgery Rush University Medical Center, United States
BBBB
Spine Surgery The University of Tennessee, United States
BBBB
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร