นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
Thursday
15 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
16 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
19 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
20 Apr
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
23 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
26 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
30 Apr
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
03 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
07 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
10 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
14 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
17 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
21 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
24 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
28 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
31 May
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
04 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
07 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
11 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
14 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
18 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
21 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
25 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Monday
28 Jun
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Tuesday
29 Jun