มะเร็ง

ดูแล ป้องกัน วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งครบทุกมิติ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็ง
ศูนย์เต้านม
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็ง
ศูนย์เคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิต
ศูนย์รังสีวินิจฉัยมะเร็ง
ศูนย์รังสีรักษา
ศูนย์โลหิตวิทยาและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากเลือดและไขกระดูก