น.อ. นพ. ทายาท บูรณกาล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Spine Surgery UCLA School of Medicine, The University of California, United States
BBBB
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

น.อ. นพ. ทายาท บูรณกาล