นพ. ชนินทร์ ปั้นดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Minimally invasive surgery, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ชนินทร์ ปั้นดี