ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดรับประทานอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐานที่ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น
 2. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง
 3. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 4. กรุณานัดหมายผ่าน Contact center 1719 ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Contact center 1719 เช่นกัน

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ
 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) ชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ
 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม
 4. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 5. ชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ณ การเงินชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ
 6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 7. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 8. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 9. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2
ชั้น 3 อาคาร D โซน B
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00 น. – 15.00 น.