ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

การตรวจความพร้อมก่อนบิน

 • บริการประเมินสุขภาพก่อนบิน หลังเจ็บป่วย หลังได้รับการผ่าตัด หลังประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ
  สำหรับ 
  • นักบิน
  • ลูกเรือ
  • บุคลากรทางการบิน
  • บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน
  • ผู้โดยสาร
  • นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทายทางการบินหรือในที่สูง

การทดสอบความพร้อมก่อนบิน (Fit to Fly Test)

Hypoxic Challenge Test การทดสอบความพร้อมก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้แพร่หลายไปทั่วโลก เรียกว่า เครื่องลดระดับออกซิเจนในการหายใจ (Reduce Oxygen Breathing Device)

การทดสอบนี้เป็นการปรับลดระดับออกซิเจนและดูการตอบสนองของร่างกาย โดยจะให้ผู้ทดสอบสูดอากาศที่มีระดับออกซิเจนต่ำเสมือนอยู่ในที่สูงตามระดับที่ควบคุมและดูว่าผู้ทดสอบจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ผลจากการทดสอบจะแสดงให้ทราบว่า ผู้ที่ทำการทดสอบมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ในขณะที่อยู่ในเครื่องบินหรืออยู่ในที่สูง

โดยทั่วไประดับออกซิเจนบนเครื่องบินปกติถูกปรับให้อยู่ในระดับความสูงที่ 8,000 ฟุต ปริมาณออกซิเจนในอากาศจะลดลงเหลือประมาณ 15% ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลง

 • หากผู้โดยสารไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด โรคหัวใจ หรือโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับออกซิเจนในร่างกาย การลดระดับของออกซิเจนจะไม่ส่งผลให้รู้สึกผิดปกติ
 • หากผู้โดยสารมีปัญหาเกี่ยวกับปอด โรคหัวใจ หรือโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับออกซิเจนในร่างกาย การโดยสารเครื่องบินจะทำให้ระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำลง หรือทำให้ปอดทำงานผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถมีปริมาณออกซิเจนในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้
 • High Altitude Simulation Test (HAST) การทดสอบเพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้ทำการทดสอบต้องการปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นหรือไม่ระหว่างอยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในพื้นที่ระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.