เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์

ข้อปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

 

คําแนะนําก่อนการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสายตาของพนักงานให้เหมาะกับลักษณะงาน

 • สภาพดวงตาไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เช่น ตาเจ็บ ตาแดง แต่หากมีอาการแสบตา ตาพร่ามัว มีขี้ตามาก ตาแดง ควรพบจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยเร็วที่สุด
 • สายตาไม่ล้าหรือพร่ามัวจากงานที่กําลังทําอยู่
 • ผู้ที่สวมแว่นสายตาให้นําแว่นสายตามาด้วย เพื่อทดสอบความสามารถในการมองเห็นที่ดีที่สุด หลังจากสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แล้ว พิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับการทํางานหรือไม่
 • ควรพักจากการปฏิบัติงานกับแสงจ้า 8 – 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

คําแนะนําก่อนการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

 • งดใช้หูฟังเพื่อฟังเพลงหรือเพื่อโทรศัพท์อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • หลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าไปในสถานที่หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลําโพง ในระยะใกล้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมดำน้ำหรือปีนเขาก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 • หากท่านมีไข้ มีน้ำมูก คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
 • หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบินก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ


คําแนะนําก่อนการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (
Spirometry)

 1. งดการออกกําลังกายก่อนการทดสอบอย่างน้อย 30 นาที
 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไปก่อนการทดสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการทดสอบอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 4. งดการสูบบุหรี่ก่อนการทดสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 5. หยุดการใช้ยาและยาขยายหลอดลม


คําแนะนําก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี
SODIUM BENZOATE


กรณีตรวจประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน (Benzene)

 1. งดรับประทานอาหารที่มีสารกันบูด หรือ Sorbic Acid (หรือสารนี้ถ้าอยู่ในรูปเกลือจะเรียกว่า Sorbate) ก่อนที่จะทําการเก็บปัสสาวะส่งตรวจอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
 2. งดรับประทานน้ำผลไม้ ผลไม้แห้ง ผลไม้ดอง ชีส น้ำอัดลม เยลลี่ ขนมปังอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ


กรณีตรวจประเมินการรับสัมผัสสารหนู (
Arsenic) และปรอท (Mercury)

 • งดรับประทานอาหารทะเล สาหร่าย สมุนไพรอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
 • งดดื่มน้ำชาที่ต้มจากใบชาอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ


กรณีตรวจประเมินการรับสัมผัสสา
s Acetone

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่มี Acetone เป็นองค์ประกอบในบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น น้ำยาล้างเล็บ ท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ เป็นต้น อย่างน้อย 1 วัน ก่อนเก็บตัวอย่าง


กรณีตรวจประเมินการรับสัมผัส สาร
 Hexane

 • งดการสูบบุหรี่ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 วัน

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.