ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ

มีความโดดเด่นในการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวอาหรับ เนื่องจากเรามีแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่สามารถสื่อสารภาษาอาระบิคได้ดีทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลาง ทั้งนี้ยังมีชุดตรวจสุขภาพที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการชาวอาหรับโดยเฉพาะ

AMS

การบริการของศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวอาหรับที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรมที่ไม่ใช่โรคเฉพาะทาง และ Emergency case
  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เป็นศูนย์กลางประสานงานผู้ป่วยอาหรับที่ต้องการรับบริการที่ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรคที่พบบ่อยหลังจากตรวจสุขภาพในผู้รับบริการชาวอาหรับ

  1. เบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. โรคไขมันในเลือดสูง

คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ
ชั้น 1, อาคาร Wattanosoth