ศูนย์อาชีวอนามัย

1. การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชกรรม (Occupational health examinations) มีการตรวจแบบใดบ้าง?

 • การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment health examination)
  เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นของผู้สมัครงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งงานหรือก่อนการเปลี่ยนงานของพนักงาน (Pre-placement health examination)
  เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการบรรจุในตำแหน่งงานและลักษณะงาน        ตัวอย่างการตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมในการทำงาน
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมในการทำงานนอกชายฝั่ง (Offshore)
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมสำหรับคนประจำเรือ (Seafarer)
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมในการทำงานขับรถ (Professional driver)
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมในการทำงานบนที่สูง (Work at height)
  • การตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมสำหรับงานดับเพลิง (Fire fighter)
 • การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (Periodic health examination)
  เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ได้กำหนด ” ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยการตรวจสุขภาพครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”
  หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือลักษณะงาน โดยที่ปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการตรวจประเมินสุขภาพอีกครั้ง
 • การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (Retirement health examination)
  เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อทราบสภาวะสุขภาพของพนักงานที่กำลังจะออกจากงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบการในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

2. การดูแลพนักงานกลับเข้าทำงาน (Return-to-Work Management)

Return-to-Work Management คืออะไร
คือ การดูแลพนักงานกลับเข้าทำงาน เป็นการบริหารจัดการ วางแผน และประเมินพนักงานก่อนกลับเข้าทํางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลรักษาพนักงานภายหลังจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน โดยร่วมกับนายจ้างในการจัดการและช่วยเหลือด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและลักษณะงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมีการประเมินความพร้อมของพนักงานกลับเข้าทำงาน

ประโยชน์ของการทำ Return-to-Work Management
 • พนักงานสามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • ลดอัตราการขาดงาน หรือย้ายงานของพนักงาน
 • เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพจากการกลับเข้าทำงานของพนักงาน
 • ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ หรือลดความเครียดในการกลับเข้าทำงานของพนักงาน
ใครบ้าง? ที่ควรทำ Return-to-Work Management
 • ผู้ที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยรุนแรง หรือต้องหยุดงานตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป
 • ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด หรือการนอนโรงพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน และความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
ท่านจะได้รับการดูแลโดย…

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน ได้แก่ อาชีวแพทย์ พยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งแพทย์เฉพาะทางของสาขาต่างๆ ที่พร้อมให้การดูแล


3. การสอบสวนหาสาเหตุและการป้องกันเมื่อมีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน(Work-related injury and illness investigation and prevention)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพพนักงาน และเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 “ข้อ 9 ในกรณีที่พบความผิดปกติของลูกจ้าง หรือลูกจ้างมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และทำการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน”

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ค้นหาพนักงานคนอื่นที่อาจเจ็บป่วยด้วยสาเหตุเดียวกันเพื่อรับการรักษาได้ทันท่วงที
 2. ป้องกันไม่ให้พนักงานคนอื่นเจ็บป่วยด้วยสาเหตุเดียวกัน
 3. เพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย4. โปรแกรมการป้องกันทางด้านอาชีวอนามัย :

4.1 มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservation program)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานของพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดังในสถานประกอบกิจการเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ปี 2561

ควรดำเนินการเมื่อ…

พนักงานที่ทำงานในแผนกที่มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มีระดับเสียงเฉลี่ยตั้งแต่ 85 dBA ขึ้นไป (ตามกฎหมาย) หรือ 82 dBA ขึ้นไป (ตามมาตรฐานสากล)

ทีม รพ.กรุงเทพ ช่วยอย่างไร?

รพ.กรุงเทพ ช่วยจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย โดย

 1. ช่วยกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินให้แก่สถานประกอบการ
 2. การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) จัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise contour map) มีการประเมินการรับสัมผัสเสียงดังทั้งแบบบุคคล และแบบพื้นที่
 3. การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) การตรวจสมรรถภาพการได้ยินด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล แปลผลสมรรถภาพการได้ยินตามกฎหมาย และช่วยสถานประกอบการในการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
 4. จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม ป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 5. ช่วยประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
ให้บริการโดย
 • อาชีวแพทย์
 • พยาบาลอาชีวอนามัย
 • นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

4.2 การดูแลด้านการยศาสตร์เพื่อป้องกันโรคกระดูกและโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงาน : Ergonomic program to prevent work-related musculoskeletal disorders

เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน เพื่อปรับสภาพของงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี

เป้าหมาย

เพื่อลดการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ของระบบกระดูกและโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงาน ในสถานประกอบการ

ประโยชน์
 1. ลดการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ของระบบกระดูกและโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงาน
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 3. ลดภาวะการขาดงานของพนักงานและการลาออก
 4. เพิ่มศักยภาพผลิตผลของพนักงาน และลดการสูญเสียของชิ้นงาน
ประเมินและแนะนำโดย…..
 • อาชีวแพทย์
 • พยาบาลอาชีวอนามัย
 • นักกายรศาสตร์
 • นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

5. โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion program at the workplace)

ทำไมต้องมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน

ทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายในการสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการสร้างงานสร้างรายได้ หากแต่การดูแลสวัสดิการพนักงานก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ถ้าองค์กรคำนึงถึง “ค่าใช้จ่ายทางตรง” เช่น ค่าสวัสดิการเบี้ยประกัน ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ และเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อาจเห็นว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ในความจริงแล้ว ยังมี “ค่าใช้จ่ายทางอ้อม” ที่มองไม่เห็น เช่น การขาดงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการหาคนทำงานแทน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ หรือประสิทธิภาพที่เสียไปเมื่อพนักงานมาทำงานด้วยสภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ไม่พร้อม ค่าชดเชยต่าง ๆ ฯลฯ

โดยเมื่อนำ “ค่าใช้จ่ายทางตรง” และ “ค่าใช้จ่ายทางอ้อม” มาคิดรวมกันทั้งหมดแล้ว จะพบว่าหากเลือกใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ตรงกับปัญหาหลักขององค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ได้องค์กรที่เป็น “สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน” (Healthy workplace) มีประสิทธิภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายได้จริง ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

กระบวนการในการทำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน ด้วยหลัก Health and Productivity Management (HPM)

อ้างอิงจาก ACOEM ; American College of Occupational and Environmental Medicine (ราชวิทยาลัยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา)

Step 1 ประเมินองค์กร
Step 2 ดูข้อมูลและตัวชี้วัดต่าง ๆขององค์กร
Step 3 วางแผนการดำเนินงาน
Step 4 ดำเนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
Step 5 ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการ

ประโยชน์ของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน
 1. พนักงานมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้น
 2. พนักงานมีความรักผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
 3. พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
 4. ค่าใช้จ่ายรวมในการดูแลพนักงานลดลง
ให้บริการโดย
 • อาชีวแพทย์
 • พยาบาลอาชีวอนามัย
 • ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาที่เกี่ยวข้อง

6. โปรแกรมการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (First aid & Emergency preparedness)

ภาวะฉุกเฉินในสถานประกอบการเป็นสภาวะคุกคามต่อพนักงาน,ลูกค้าและสังคม ขัดขวางหรือทำลายการดำเนินกิจการ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากทั้งมนุษย์และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม สารเคมีรั่วไหล โรคระบาด หรือการแพร่กระจายของสารเคมีชีวภาพ สารรังสี หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
พนักงานหรือคนงานอาจจำเป็นต้องรับมือกับภาวะฉุกเฉิน การวางแผนก่อนเกิดเหตุอย่างเหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้มีการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องคนงานคือการคาดการณ์สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้ทุกคนรู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

ประโยชน์ที่ได้รับ

จัดเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฏิบัติตามแผนของมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละอุตสาหกรรม

การให้บริการ

1. การช่วยเหลือเบื้องต้น (First aid)

 • เดินสำรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการปฐมพยาบาลแก่สถานประกอบการ
 • จัดการฝึกอบรม First aid ครอบคลุมถึง Basic Life Support และการใช้ AED แก่พนักงานในสถานประกอบการ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งห้องพยาบาลในสถานประกอบการตามมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานในการเก็บข้อมูลสุขภาพ

2. จัดยาสามัญประจำที่กฎหมายกำหนด และความจำเป็น (First aid box)
3. การวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

 • ร่วมวางแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ประเมินภัยคุกคามทั้งด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน การประสานกับองค์กรภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนจัดเตรียม antidote ให้แก่สถานประกอบการ
 • ร่วมกำหนดแนวทางการฝึกอบรมภาวะฉุกเฉิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ
 • ร่วมประเมินประสิทธิภาพของแผนฉุกเฉิน
 • ดูแลเรื่องการเฝ้าระวังสุขภาพ และการประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าไปทำงานหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
 • ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
ให้บริการโดย

อาชีวแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลอาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม


7. เป็นที่ปรึกษาของสถานประกอบการทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational health consultation)

 • ให้คำปรึกษาการดูแล ป้องกันสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของพนักงาน ป้องกันการเกิดโรคเหตุอาชีพ (Occupational disease)
 • ให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพพนักงานเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work related disease) เช่นระบบโคร่งร่างกล้ามเนื้อ ความเครียดจากการทำงาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพทั่วไปในสถานประกอบการ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อาชีวอนามัย รพ.กรุงเทพ
ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 น. – 16.00 น.