ศูนย์อาชีวอนามัย

เนื่องด้วยสุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อทุกองค์กร เราจึงพร้อมให้บริการด้านอาชีวอนามัยอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความสุข และมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตให้แก่องค์กร

ศูนย์อาชีวอนามัยได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล (The Joint Commission International: JCI) และร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวอนามัย จึงมั่นใจได้ในคุณภาพการให้บริการ

การให้บริการด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health Services)

  • การให้บริการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  • การให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์

เราพร้อมดูแลใส่ใจคุณ

  1. พัฒนาการบริการและองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ Oregon Health & Science University
    ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้าน Occupational Health & Safety
  2. มีบริการครบวงจร ทั้งทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชกรรม
  3. Multidisciplinary Team (แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลอาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม)
  4. ตัวอย่างอากาศวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025
  5. มีการสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

พญ.วรพรรณ กาญจนกันทร พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก
พญ.วิภาสิริ สายพิรุณทอง นพ.ทศพร เอกปรีชากุล
นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
นพ.คทาวุธ ดีปรีชา นพ.สุมิตร ธนประกอบ
พญ.พรนภัส ลักษณาวงษ์ นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อาชีวอนามัย รพ.กรุงเทพ
ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 น. – 16.00 น.