ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

2 นาทีในการอ่าน
ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

แชร์

ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for Work Examination) เป็นการตรวจเพื่อดูความพร้อมของร่างกายและจิตใจคนทำงานในการทำงานที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงกว่าปกติทั่วไปเพื่อดูว่าแข็งแรงและเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรหรือไม่ ประเมินระดับสุขภาพว่าทำได้หรือไม่ หากตรวจแล้วพร้อมที่จะทำงานก็สามารถทำงานนั้นได้ หากไม่พร้อมอาจต้องงดการทำงานนั้น

ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Check – up)

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับกาศ และด้วยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547  ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก 1 ปีเป็นอย่างน้อย


ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (Oil and Gas United Kingdom; OGUK)

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทางศูนย์อาชีวอนามัย (Occupational Health Center) มีแพทย์ผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตจาก OGUK เพื่อการตรวจประเมินพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามที่มาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักรกำหนด


ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (Offshore)

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และลักษณะงานที่มีความเฉพาะ มีความเสี่ยงสูง พนักงานจึงต้องมีสุขภาพที่พร้อม โดยแพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ว่าพนักงานนั้นมีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงรักษาและแก้ไขโดยแพทย์ผู้ชำนาญการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ 


ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ (นักประดาน้ำ)

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานใต้น้ำ (นักประดาน้ำ) และด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553 ผู้ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพความพร้อมของร่างกาย รวมถึงตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคเฉพาะทาง เนื่องจากมีโรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำตามที่ประกาศกำหนด 


ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ (Seafarer)

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานบนเรือและด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. 2545 ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษจากกรมเจ้าท่าและออกใบอนุญาตด้วยใบตรวจสุขภาพตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด 


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์