ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

1 นาทีในการอ่าน
ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

แชร์

 • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Check-up)

                      เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับกาศ และด้วยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547  ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก 1 ปี เป็นอย่างน้อย

 • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (Oil and Gas United Kingdom; OGUK)

                      เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงาน  ในการไปปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทางศูนย์อาชีวอนามัย (Occupational Health Center) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาติจาก OGUK เพื่อการตรวจประเมินพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามที่ มาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักรกำหนด

 • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (Offshore)

                      เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงาน  ในการไปปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และลักษณะงานที่มีเฉพาะ มีความเสี่ยงสูง พนักงานจึงต้องมีสุขภาพที่พร้อม โดยแพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ว่าพนักงานนั้นมีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรวมถึงรักษาและแก้ไข โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ 

 • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ (นักประดาน้ำ)

                      เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงาน  ในการไปปฏิบัติงานว่าใต้น้ำ (นักประดาน้ำ) และด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553 ผู้ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพความพร้อมของร่างกาย รวมถึงตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคเฉพาะทาง เนื่องจากมีโรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ ตามที่ประกาศกำหนด 

 • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ (Seafarer)

                    เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฏิบัติงานบนเรือและด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. 2545 ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษจากกรมเจ้าท่า และออกใบอนุญาตด้วยใบตรวจสุขภาพตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์