สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BASEM)

การรักษาและการให้บริการ

 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อศอก และข้อเท้า 
 • การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น หมอนรองกระดูก และกระดูกอ่อน
 • การผ่าตัดปรับแกนกระดูกข้อเข่า
 • การวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย
  • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
  • ความสมดุลและความยืดหยุ่น
  • การวิเคราะห์สมรรถภาพของหัวใจและปอด (การวัดความจุแบบใช้ออกซิเจน)
  • การทดสอบสมรรถภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน
  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (น้ำหนัก)
  • การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแข็งแรง (พลัยโอเมตริก)
  • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเดิน
  • วิเคราะห์ระบบพลังงานของร่างกายชนิดเคลื่อนที่ได้   
  • การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (การสู้แรงต้านทาน การเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหว และการสู้แรงต้านทานด้วยความเร็วคงที่)
  • การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นไปที่การผนวกความแข็งแรงและความเร็วในการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ (พลังของกล้ามเนื้อ)
  • ความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญพลังงานโดยใช้ออกซิเจนอย่างเหมาะสม
  • ความเร็วและความคล่องตัว
  • ความยืดหยุ่น
  • ความทนทานในการควบคุมประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกาย (ความสมดุลและการรับรู้อากัปกิริยา
  • การทดสอบและฝึกความเร็วในการวิ่ง (Speed) ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว (Agility) ความสามารถในการกระโดดในแนวตั้ง (Vertical Jump Test) รวมถึงพลังในการกระโดด แรงกระแทกสู่พื้น และเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time)

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.