วัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกายด้วย VO2 Max

1 นาทีในการอ่าน
วัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกายด้วย VO2 Max

แชร์

VO2 max คือ ค่า หรือเครื่องมือที่บ่งบอกถึงสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งใช้มากทางเวชศาสตร์การกีฬา เป็นการวัดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำออกซิเจนจากในเลือดส่งไปยังกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางทฤษฎี คนที่มีค่า VO2 max มาก แสดงว่ามีความสามารถในการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise) ได้ดีกว่า ดังนั้น ค่า VO2 max จึงเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความฟิตของร่างกายได้ นักกีฬาผู้นั้น จึงมีโอกาสที่จะมีความฟิตมากกว่า ออกกำลังได้ดีกว่า และนานกว่านั่นเอง

ค่า VO2 max จะขึ้นกับเพศ อายุ ระดับการออกกำลังกาย สภาพของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงกรรมพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปค่านี้จะมีค่าสูงในช่วงอายุ 15-35 ปี และค่อยๆลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น

นักกีฬาที่มีค่า VO2 max ต่ำ จะมีความสามารถที่จะนำออกซิเจนไปใช้ได้น้อย ส่งผลให้ต่อมามีการสะสมของของเสียมากขึ้น คือ กรดแลกติก ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อมีการปวดและเมื่อยล้า เพราะฉะนั้น นักกีฬาที่ความฟิตต่ำ หรือ มีค่า VO2 max ต่ำ จะผลิตกรดแลกติกเร็ว และจะมีปัญหากับความเหนื่อยล้ามากกว่านักกีฬาที่มีความฟิตกว่า หรือมีค่า VO2 max สูง ในการออกกำลังกายที่ระดับความหนักเดียวกัน

 

วิธีการวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย หรือการหาค่า VO2 max

ผู้ถูกทดสอบจะทำการถูกทดสอบโดยการวิ่งบนลู่วิ่ง (Threadmill) โดยผู้ถูกทดสอบจะมีอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า VO2 max เพื่อประเมินหาค่าระดับความฟิตของร่างกาย

ผู้ถูกทดสอบ จะมีโปรแกรมการวิ่งเพื่อให้ร่างกายมีการออกกำลังในระดับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการเพิ่มความเร็วและความขันบนลู่วิ่ง จนถึงระดับที่ร่างกายของผุ้ถูกทดสอบไม่สามารถที่จะเพิ่มระดับความหนักของการออกกำลังกายได้อีก ที่จุดนี้ เครื่องที่ใช้คำนวณค่าความฟิตของร่างกาย จะได้ค่าออกซิเจน ที่ไปประมวลผลค่า VO2 max ของผู้ถูกทดสอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมาทดสอบหาค่า VO2 max

ผู้ถูกทดสอบ จะสามารถทราบค่าระดับความฟิตของร่างกายได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการออกรูปแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการเพิ่มความฟิตของร่างกายได้ต่อไปในอนาคต

 

แชร์