ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ

การตรวจสุขภาพผู้โดยสาร

บริการประเมินสุขภาพก่อนบิน

บริการประเมินสุขภาพก่อนบิน หลังเจ็บป่วย หลังได้รับการผ่าตัด หลังประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ สำหรับ

 • ประเมินความพร้อมของผู้โดยสารก่อนโดยสารการบิน
 • ใบรับรองแพทย์ประเมินสุขภาพสำหรับสายการบินและแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
  สำหรับ
  • ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางทางอากาศ
  • ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อชีวิตระหว่างการเดินทางทางอากาศ
  • ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์หรือต้องการเครื่องมือแพทย์ระหว่างการเดินทางทางอากาศ
  • ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
  • ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางทางอากาศ
  • ผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์ที่ต้องได้รับการประเมินสุขภาพก่อนการเดินทางทางอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อทารกในครรภ์
  • ผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งแบบปกติ
  • ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างเดินทางทางอากาศ
  • นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทายทางการบินหรือในที่สูง

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.