ศูนย์สุขภาพสตรี

การดูแลสตรีตั้งครรภ์

การดูแลสตรีตั้งครรภ์

ก่อนตั้งครรภ์

 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
 • แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)
 • โปรแกรมอบรมครรภ์คุณภาพ เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด

คลอดบุตร

 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด
 • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่น ๆ
 • ป้องกันกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ขอแนะนำการผ่าตัดเปิดผนังท้องและการผ่าตัดผ่านกล้องการแพทย์ทางเลือกที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.