สุขภาพหญิง

ดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกช่วงวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขา เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคสตรีอย่างถูกวิธี

ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ศูนย์กุมารเวช
ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน