ศูนย์ทันตกรรม

 1. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dentistry)
  • การเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิกสีเดียวกับฟัน (Porcelain veneers)
  • การฟอกฟันขาว (Teeth whitening)
  • การเคลือบฟันเทียมชนิดบาง (Lumineers)
  • การบูรณะฟันแบบ Snap on smile
 2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative dentistry)
  • การขจัดคราบจุลินทรีย์และคราบสีด้วย Air flowing
  • การซ่อมแซมบูรณะฟัน (Dental inlay and onlay)
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth colored filling)
 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodoctics)
  • การทำฟันปลอม (Denture)
  • การทำสะพานฟัน (Dental bridge)
  • การครอบฟัน (Dental crown)
 4. การรักษารากฟัน (Endodontics)
  • การทำศัลยกรรมรักษารากฟัน (Endodontic surgery)
  • การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (Endodontic retreatment)
 5. ทันตกรรมบดเคี้ยว
  • การรักษาอาการบดและเค้นฟันแบบเสียดสี (Bruxism)
  • การรักษาอาการฟันสึกจากการเค้นฟัน (Clenching)
 6. การปลูกรากเทียม (Implants)
  • การทดแทนฟันทั้งปาก (Replacing all teeth)
  • การใส่ฟันหลายซี่ (Replacing several teeth)
  • การดูแลฟันเทียมติดแน่นและครอบฟัน (Daily care)
  • การใส่ฟันทั้งขากรรไกรโดยใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ราก (All-On- 4)
  • การใส่ครอบฟันบนรากเทียมแทนที่ฟันซี่เดียว (Replacing one tooth)
 7. ปริทันต์วิทยา (Periodontics)
  • การรักษาโรคปริทันต์ (Periodontal disease treatment)
  • ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงาม (Cosmetic periodontal treatment)
 8. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • การจัดฟันแบบใสด้วยเทคโนโลยี invisalign
  • การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery)
  • การจัดฟันแบบใส(Clear aligners)
  • การจัดฟันด้านใน (Lingual braces)
  • การจัดฟันด้วยระบบยึดติดลวดด้วยตนเอง (Self-ligating braces)
  • การจัดฟันด้วยลวดจัดฟันเซรามิค (Ceramic braces)
  • การจัดฟันแบบโลหะ (Metal braces)
 9. ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
  • การรักษาสภาพของสันกระดูกหรือเบ้ากระดูก (Ridge preservation)
  • การย้ายตำแหน่งเส้นประสาท (Nerve repositioning)
  • การเสริมสันกระดูก (Ridge augmentation or bone grafting)
  • การผ่าตัดยกไซนัส (Sinus lifting surgery)
  • การผ่าฟันคุด (Wisdom teeth)
  • การถอนฟัน (Tooth extraction)
  • ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)
 10. ทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)
 11. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
 12. Digital Dental Clinic
 13. คลินิคกลิ่นปาก (Fresh Breath Clinic)

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.