ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส (BDMS Medevac Center) นำร่องเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต COVID -19 โดยใช้แคปซูลความดันลบเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Isolation Chamber Negative Pressure)  การใช้แคปซูลความดันลบเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Isolation Chamber) ร่วมกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบเต็ม (Full PPE) ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID – 19 มีความปลอดภัยและสามารถควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ ในผู้ป่วยที่อาการอยู่ในระยะวิกฤติ การเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาที่รวดเร็วฉับไว ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยได้ไร้ข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ COVID-19  นอกจากการใช้แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID -19 แล้วแคปซูลยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมทุกหมวดการเคลื่อนย้าย ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ คือ

  • Ground Ambulance (รถพยาบาล Mobile ICU)
  • Fixed Wing (เครื่องบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศ (Air Borne) กรณีที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้าย ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอสจึงคิดค้นและพัฒนาแคปชูลความดันลบ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

ไม่เพียงการใช้กับผู้ป่วยวิกฤต COVID -19  แคปซูลความดันลบยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne)

ทั้งนี้แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ใช้งานเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศจากแผนกควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (Health Control) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

PICNP
PICNP

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส มีความพร้อมให้คำปรึกษา และวางแผนด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการให้บริการในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง สามารถให้บริการได้ทั้งภาคพื้นและทางอากาศ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินและพยาบาลที่ชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศตลอดการเดินทาง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
เปิดให้บริการ ทุกวัน 24 ชม.