ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ

การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด มี ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเอง การก่อตั้งศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อกรุงเทพ จึง เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการสอนผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งการจัดหาบุคลากรเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองและให้บริการรักษาโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

การบริการของศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ

  1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์, รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรมเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเท้า
  2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือด   ดังนี้ :FBS, Cholesterol, Triglyceride ,HDL , LDL , BUN, CRE, Uric Acidและมีการตรวจ POCT HGT ,POCT HbA1c , POCT Microalbumin urine โดยใช้ระยะเวลา 7 นาทีในการตรวจ
  3. การตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดของหัวใจ หรือหลอดเลือดทั้งร่างกายเบื้องต้นด้วยเครื่องมือพิเศษ ABI ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  4. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะโดยละเอียด Micro albumin urine , การตรวจจอประสาทตา, การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (HbA1c) , การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ, ไต, ตา, ผ่าตัด และตรวจเท้า
  5. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานจากภาวะก่อนเป็นเบาหวาน(Pre-Diabetes) โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือเบาหวานแอบแฝงหรือไม่ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและหลังรับประทานกลูโคส OGTT

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.