ศูนย์เลสิก

การเตรียมตัวเพื่อตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก (LASIK)

 • ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนที่จะมาตรวจ ดังนี้
  • คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  • คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ

   ทั้งนี้ คนไข้สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ เหตุผลของการงดใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากคอนแทคเลนส์สัมผัสโดยตรงกับกระจกตา ซึ่งเมื่อไช้ไปนานๆ อาจทำให้รูปร่างของกระจกตาเปลี่ยนแปลงได้ และจะต้องใช้เวลาในการกลับคืนรูปร่างตามธรรมชาติ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งจะมีผลต่อกระจกตามากกว่าคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม การวัดสายตาโดยที่ถอดคอนแทคเลนส์มาไม่นานพอ จะได้ค่าการวัดที่ไม่เที่ยงตรง
 • ไม่ควรขับรถเอง เนื่องจากหนึ่งในขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก (LASIK) มีการหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งผลของยานี้จะทำให้คนไข้มีอาการดังนี้
  • มองเห็นไม่ชัดเจน ภาพเบลอ อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะได้
  • มองใกล้ไม่ชัดถึงแม้ใส่แว่น
  • สู้แสงจ้าไม่ได้ แนะนำควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อให้สบายตามากขึ้น (ในกรณีที่นัดตรวจในตอนกลางวัน)

   โดยอาการดังกล่าว จะมีผลเป็นเวลา 4 – 6 ชั่วโมง ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้คนไข้ขับรถเอง ในช่วงเวลาที่มีอาการดังกล่าว จึงอาจมีญาติหรือเพื่อนมารับกลับ หรือให้นั่งรถแท๊กซี่กลับบ้าน
 • การหยุดใช้ยาบางประเภท เช่น ยาแก้สิว Roaccutane, Acnotin หรือ Isotane ควรหยุดยาก่อนวันตรวจประเมินสภาพตาถ้าทำได้ และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม ถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
 • การใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ หากท่านมีการใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ
 • สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หากคลอดบุตรแล้ว ควรมีประจำเดือนมาปกติอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์หรือวางแผนที่จะทำเลสิก (LASIK) นานเกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสภาพตา ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากในช่วงก่อนการผ่าตัดท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสายตา หรืออาจมีโรคตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การตรวจซ้ำจะเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของสภาพตาว่าพร้อมที่เข้ารับการรักษาเลสิก (LASIK)
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดเพื่อรักษาเลสิก (LASIK) ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
 • การให้บริการของศูนย์เลสิก รพ.กรุงเทพ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถให้บริการคนไข้ได้อย่างดีที่สุด

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

 • งดใส่คอนแทคเลนส์ โดยระยะเวลาในการงดใส่ เหมือนกับก่อนตรวจสภาพตา (ชนิดนิ่ม งดอย่างน้อย 3 วัน ชนิดแข็งหรือกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม งดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันผ่าตัด)
 • วันที่นัดผ่าตัด ท่านควรล้างหน้าและสระผมก่อนมา สุภาพสตรีงดแต่งหน้า ไม่ควรนำเครื่องประดับและทรัพย์สินมีค่าใด ๆ มาด้วย และควรสวมเสื้อติดกระดุมหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อภายหลังการผ่าตัด ซึ่งจะปิดฝาครอบตา
 • ก่อนการผ่าตัด หากมียาที่รับประทานเป็นประจำ กรุณาปรึกษาแพทย์ตั้งแต่วันตรวจว่าควรหยุดยาประเภทใดหรือไม่
 • ห้ามใส่สเปรย์ดับกลิ่น หรือน้ำหอมทุกชนิด และงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากแอลกอฮอล์และสารระเหยต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์
 • ในวันผ่าตัดห้ามคนไข้ขับรถเอง เพราะหลังการผ่าตัดจะต้องปิดฝาครอบตา ถึงแม้จะสามารถมองผ่านรูเล็ก ๆ ของฝาครอบตาได้ แต่ภาพจะยังไม่คมชัด นอกจากนี้คนไข้อาจมีอาการแสบตา เคืองตา น้ำตาไหล ซึ่งจะทำให้การขับรถขาดความปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.