New “CAMTS & CAMTS EU” มาตรฐานแห่งความปลอดภัย ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก

4 นาทีในการอ่าน
New “CAMTS & CAMTS EU” มาตรฐานแห่งความปลอดภัย ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก

แชร์

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัย ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการนำส่งผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ระยะทางการเคลื่อนย้าย สภาพร่างกายของผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่ศูนย์รองรับผู้ป่วยต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรฐาน CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) ยุโรป เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.ตฤณ จารุมิลินท ประธานโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES กล่าวว่า มาตรฐาน CAMTS เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับคุณภาพความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดของ CAMTS มีหลายมาตรฐานประกอบกัน ตั้งแต่ การดูวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน  แนวทางการดูแลเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่ต้องมีความทันสมัย มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินและยานพาหนะที่ใช้ในการลำเลียง มาตรฐานการดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ มาตรฐานด้านการสื่อสารและการประสานงาน การรับมอบและส่งต่อที่มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทั้งทีมแพทย์และผู้ป่วย มาตรฐาน Helipads หรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ มาตรฐานที่เกี่ยงข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามจริยธรรม และสุดท้ายด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย นักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ขับรถจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและมีความต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมและคนไข้เป็นหลัก 

CAMTS, CAMTS EU, BES

CAMTS, CAMTS EU, BES

นอกจากนี้ยังต้องมีระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน กล่าวคือ มีระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบการวิเคราะห์ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างองค์การให้เน้นในด้านการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก อีกทั้งต้องมีการระบบบริหารจัดการด้านอัตรากำลังและการบริหารจัดการด้านสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ทีมบุคลากรทางแพทย์เพื่อการเคลื่อนย้าย

นพ.ตฤณ กล่าวว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS  ระดับสูง ALS  ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากรและฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงทำให้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558-2564 และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564

ส่งผลให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการรายที่สองของเอเชีย และอันดับสามของโลก ที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เรียกว่า CAMTS – CAMTS EU  “Dual Accreditation”  นอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำโดยเรือเป็นรายแรกของโลก ยังเป็นรายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้แก่ Rotor Wing, Fixed Wing, Medical Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat

CAMTS, CAMTS EU, BES

ทั้งนี้ โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศถึง 13 โรงพยาบาล คือ 

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
 2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 8. โรงพยาบาลสิริโรจน์ อินเตอร์
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 10. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 12. โรงพยาบาลพญาไท 2 
 13. โรงพยาบาลพญาไท 3   

 

CAMTS, CAMTS EU, BES

นพ.ตฤณ กล่าวเพิ่มว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS – CAMTS EU  “Dual Accreditation” ประกอบไปด้วย 

 1. ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases)
 2. เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) จำนวน 3 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
 3. เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings) จำนวน 2 ลำ  ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 4. ทีม Medical Escort ซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศ 
 5. Surface Critical care ซึ่งปรกอบด้วย รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance, รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน Motorlance จำนวน 3 คัน และเรือการแพทย์ฉุกเฉิน Hydrolance (Boat Ambulance) จำนวน 2 ลำให้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทางในด้านต่างอันได้แก่  Sea Transport Team, Air Transport Team, Land Transport Team, Dispatch Team ทีมดูแลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ทีมสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงต้องมีระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย

BDMS Emergency Services ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อให้พร้อมวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง ตามมาตรฐาน CAMTS & CAMTS EU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1724 

CAMTS, CAMTS EU, BES

แชร์