มาตรฐานการแพทย์อเมริกาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

มาตรฐานการแพทย์อเมริกาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

                                                   NEW CAMTS US & CAMTS GLOBAL

                                  DUAL MEDICAL TRANSPORT ACCREDITATION

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมกัน 2 มาตรฐาน (DUAL ACCREDITATION: CAMTS and CAMTS GLOBAL) คือ

  1. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา
  2. The Commission On Accreditation Of Medical Transport Systems Global (CAMTS Global)

โดยให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังนี้ อ่านเพิ่มเติม