มาตรฐานการแพทย์อเมริกาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

มาตรฐานการแพทย์อเมริกาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

                                                   NEW CAMTS US & CAMTS EU

                                  DUAL MEDICAL TRANSPORT ACCREDITATION

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมกัน 2 มาตรฐาน (DUAL ACCREDITATION: CAMTS and CAMTS EU) คือ
  1. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา
  2. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe (CAMTS EU) จากยุโรป ในบริการ
โดยให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังนี้ อ่านเพิ่มเติม