ศูนย์จิตรักษ์

บริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์  
โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าใจถึงความเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเปิดให้บริการ BANGKOK E-MENTAL HEALTH SERVICES บริการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ บริการดูแลสุขภาพจิตด้วยแนวคิดใหม่ สะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ไม่ต้องมาโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อให้กระบวนการรักษามีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ COVID-19 และป้องกันความรุนแรงจากภาวะเครียด โดยทีมจิตแพทย์ผู้ชำนาญการ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ร่วมกับทีมนักบำบัดสหวิชาชีพ กับหลากหลายกิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพจิตดี

 • Care for all ages บริการดูแลสุขภาพจิตสำหรับทุกเพศทุกวัย
 • Access to care เข้าถึงบริการได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา
 • Lead by quality team ได้รับการดูแลรักษาโดยทีมจิตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางตามมาตรฐานโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Multidisciplinary services ร่วมดูแลโดยทีมนักบำบัดสหวิชาชีพ

Healthy Mind Happy Life เพราะสุขภาพจิตที่ดี คือชีวิตที่ดี

รูปแบบบริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES

เป็นการรักษาพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพจิตทางออนไลน์เฉพาะผู้ป่วยนอก (Out Patient) ของศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยจิตแพทย์ของศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ จะประเมินผู้ป่วยก่อนรับบริการ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ โดยผู้ป่วยจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อสัญญาณจากที่บ้านมายังศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์
ขั้นตอนการรับบริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES

 1. ผู้ป่วยต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอก ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
 2. ผู้ป่วยทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 24 ชม. ที่หมายเลข 0 2310 3751-2 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.
 3. จิตแพทย์ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิจารณาว่าผู้ป่วยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ (E-MENTAL HEALTH SERVICES) โดยผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 5C หรือเลือกรับการประเมินครั้งแรกโดยการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่นับเป็นการเข้าสู่ระบบการบริการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพจิตออนไลน์
 4. ผู้ป่วยได้รับการอธิบายและให้ข้อมูลโดยบุคลากร ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และมีโอกาสซักถามเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้การรักษา E-MENTAL HEALTH SERVICES ตลอดจนข้อจำกัด ข้อปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
 5. ผู้ป่วยและผู้ดูแล ลงนามในเอกสารให้ความยินยอมต้นฉบับและหรือ E-Consent (Online)
 6. จิตแพทย์มีสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES ได้ทันที หากพบว่ามีความเสี่ยงและเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
 7. กรณียุติการให้บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES แพทย์สามารถติดต่อบุคคลที่ลงชื่อไว้เป็นผู้ดูแลทาง E-Consent (Online) เพื่อรับทราบและช่วยเหลือดำเนินการพาผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบการรักษาหลัก (Face-to-Face) โดยถือเป็นความยินยอมที่แพทย์สามารถเปิดเผยความลับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ทันที
 8. แพทย์สามารถยุติการให้บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES ในกรณีอื่นๆ ที่มีเหตุผลเพียงพอว่าการให้บริการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปกปิดความเป็นส่วนตัว (เช่น มีคนเดินไปมาในบ้านของผู้ป่วย) มีสัญญาณติดขัด เป็นต้น โดยแพทย์จะหารือกับผู้ป่วยเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือยุติบริการ
 9. ผู้ป่วยสามารถชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล เพื่อชำระค่ายา (กรณีมีการจ่ายยา) ค่าแพทย์และ/หรือค่าจิตบำบัด และ/หรือค่ากิจกรรมบำบัด และค่าบริการการพยาบาล
 10. กรณีมีการจ่ายยา ผู้ป่วยสามารถให้ผู้อื่นมารับยาที่โรงพยาบาลหลังรับบริการ หรือใช้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ หรือใช้บริการ Bangkok Hospital Delivery เพื่อจัดส่งยาไปยังบ้านหรือที่อยู่ตามที่ผู้ป่วยระบุ

อัตราค่าบริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES

1,200 – 1,500 บาท ต่อ 30 นาที โดยค่าบริการแปรตามระยะเวลาในการให้บริการ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับบริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES

 • ผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรง ได้แก่ มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายทรัพย์สิน มีอาการที่บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะการใช้สารเสพติดเฉียบพลันหรืออยู่ในภาวะถอนยา (Substance Intoxication or Withdrawal), มีคำพูดหรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีความก้าวร้าวรุนแรง (Violent Patient), มีอาการประสาทหลอน หลงผิดอย่างรุนแรง หรือมีคำพูดหรือพฤติกรรมผิดปกติอย่างรุนแรง (Acute Psychosis, Acute Manic Episode)
 • ผู้ป่วยที่มีโรคทางกายร่วมด้วยที่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวัด Vital Sign หรือให้การดูแลรักษาโรคร่วม เช่น ลมชัก โรคหัวใจ ภาวะไทรอยด์ผิดปกติ ตับอักเสบ การทำงานของไตบกพร่อง เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษา
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของการให้บริการ E-Mental Health ในทุกกรณี

หมายเหตุ 

 • บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES ไม่สามารถทดแทนหรือเทียบเท่าการดูแลรักษาแบบตัวต่อตัว Face-to-Face ที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์และ/หรือนักจิตบำบัดที่ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES ไม่สามารถทำได้ในกรณีที่ผู้รับบริการอยู่ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

 • บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES เป็นมาตรการเฉพาะกิจเพื่อใช้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการระบาดของโรคติดต่ออันตราย Covid-19

 • ขณะรับบริการไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการให้บริการ E-MENTAL HEALTH SERVICES

 • ผู้ป่วยต้องแต่งกายมิดชิด สุภาพ เหมาะสมแก่กาลเทศะ

 • กรณียุติการให้บริการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ แพทย์สามารถติดต่อบุคคลที่ลงชื่อไว้ในตอนต้น ทาง E-Consent (Online) เพื่อรับทราบและช่วยดำเนินการพาผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบการรักษาหลัก (Face-to-Face) โดยถือเป็นความยินยอมที่แพทย์สามารถเปิดเผยความลับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ 


บริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.