ศูนย์จิตรักษ์

ดูแลจิตใจให้แข็งแรง

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกวันนี้อาจต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือภาวะอื่น ๆ ทางจิตใจ การส่งเริมสุขภาพจิตใจ จึงมีความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกาย

การดูแลบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต (Psychosocial Rehabilitation) ภายในศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ ประกอบไปด้วย จิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดกลุ่ม จิตบำบัดครอบครัว และคู่สมรส โดยบุคลากรมากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม อีกทั้งเติมเต็มความสุข ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ เป็นการช่วยให้บุคคลค้นหาศักยภาพและคุณค่าในตนเองเพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

PSYCHOTHERAPY

เป็นการทำจิตบำบัดด้วยการสนทนาระหว่างนักบำบัดและผู้รับบริการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งรากลึกทางจิตใจ ช่วยให้โลกภายในของผู้รับบริการปรากฎขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการพัฒนาทักษะการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เป็นปกติ

การทำจิตบำบัตที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพใช้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่

 • Psychodynamic / Psychoanalytic psychotherapy
 • Interpersonal psychotherapy
 • Motivational interviewing
 • Cognitive behavioral therapy

EXPRESSIVE THERAPY

เป็นการทำจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี ละคร และการเล่น เป็นช่องทางในการแสดงออกและสำรวจอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ยากจะอธิบายผ่านคำพูด กระบวนสร้างสรรค์จะเชื่อมโยงรับบริการให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตนเอง ทั้งนี้ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะทางศิลปะ ดนตรี และละครมาก่อน

การทำจิตบำบัดรูปแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก ที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพมี Expressive Therapy ที่หลากหลาย ได้แก่

 • Art therapy
 • Music therapy
 • Drama therapy
 • Clay therapy
 • Play therapy

OCCUPATIONAL THERAPY

กิจกรรมบำบัดเน้นการส่งเสริม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อพัฒนาการประกอบกิจกรรมชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลตนเอง การทำงาน หรือการพักผ่อน โดยฝึกการเคลื่อนไหว การคิด การวางแผน ความจำ การทำกิจกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

สำหรับกิจกรรมบำบัดนั้นจะใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการบำบัด เช่น กิจกรรม Cooking, Brain gym, Games เป็นต้น

YOGA THERAPY

เป็นการนำกระบวนการโยคะมาประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจ โยคะบำบัดเป็นการลงมือปฏิบัติ (Practice) ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้และรับรู้ประสบการณ์ภายในของตนผ่านการฝึกโยคะบำบัดที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้า ค่อยเป็นค่อยไป เน้นการยืดเหยียดร่างกายตามความสามารถของผู้ฝึก ไม่เน้นอาสนะที่ยาก เทคนิคทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ได้แก่ Relaxation เช่น Progressive muscle relaxation หรือ Guidance imagery

ผู้สามารถเข้ารับบริการ ได้แก่

 • ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียด ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า
 • ผู้ที่ขาดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ผู้ที่เผชิญกับความเจ็บป่วยทางกาย
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมีพัฒนาการล่าช้า
 • ผู้ที่ประสบปัญหาการติดสารเสพติด
 • ผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจหลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต (Posttraumatic stress disorder)
 • ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น อารมณ์สองขั้ว (Bipolar) จิตเภท (Schizophrenia) การกินผิดปกติ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.