ศูนย์อาชีวอนามัย

โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการด้านสุขภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน โดยให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่โรงพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • ควบคุมป้องกันมลพิษ โดยบริหารจัดการขยะ และควบคุมค่าน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของเชื้อ อุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
  • สื่อสาร และสร้างจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้องค์กรรวมทั้งสาธารณชน
  • จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย


พญ. เมธินี ไหมแพง
ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุุ่ม 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.