ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ ผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้ง่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลันต่างๆ หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (Mobile Acute Care for the Elderly : MACE) เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการโดยคณะสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะให้การดูแลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (MACE) ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาลประสานงาน เภสัชกร และนักโภชนาการ ร่วมกันให้การบริการที่ทันสมัยแก่ที่ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยป้องกันอันตรายอันเกิดจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งมักจะเกิดจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน อันนำไปสู่การเกิดภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูความแข็งแรงของผู้ป่วย

ทีมสหสาขาของเราจะช่วยทำการดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.