คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้การปรึกษา และอาจรวมถึงการบำบัดด้วยไฟฟ้า การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยาโดยมีคลินิกเฉพาะทางให้บริการ ดังนี้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่

 • พัฒนาการ และพฤติกรรมในเด็ก
 • สภาวะออทิสซึม
 • ปัญหาด้านสมาธิ และสมาธิสั้น
 • สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา
 • โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต
 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในผู้สูงอายุ ดังนี้

 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ
 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้า
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาความวิตกกังวล
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาการนอน นอนไม่หลับ
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในรายบุคคล และรายครอบครัว ดังนี้

 • โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 • โรคทางความคิด
 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 • นอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาพฤติกรรม
 • ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการปรึกษา และตรวจประเมินในด้าน

 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้
 • การประเมิน EQ ความสามารถของบุคคลเชิงระบบประสาทจิตวิทยา
 • การทดสอบบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์
 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน
 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 7C อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคาร C)
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.