เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจำปี


การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดรับประทานอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐานที่ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น เอกซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น
 2. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง
 3. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 4. กรุณานัดหมายผ่าน Contact Center 1719 หากท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Contact Center 1719 เช่นกัน

หมายเหตุ : โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตประกอบการทำประวัติ
 2. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตปัจจุบันลงในแบบสอบถาม
 3. พยาบาลหรือทีมงานที่มีความชำนาญจะแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ และตรวจสายตา
 5. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 6. พยาบาลหรือทีมงานผู้ชำนาญการพร้อมแนะนำการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด
 7. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ: ระหว่างรอผลการตรวจ ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.