ปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่กลับมีประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

รพ.กรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มดังกล่าว ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ในโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงการป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการเปิดให้บริการคลินิกวัคซีน มีบริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ควรจะได้รับตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน และอาชีพ สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ชำนาญทางด้านวัคซีนโดยเฉพาะ


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.