สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวม ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อศักยภาพสูงสุด

ศูนย์กุมารเวช
คลินิกพัฒนาการเด็ก
คลินิกวัคซีน
ศูนย์โรคลมชัก ระบบประสาท สมองเด็ก
คลินิกผิวหนังเด็ก
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ
คลินิกธาลัสซีเมียและโรคเลือดกุมาร
หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ