วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของเอเชียแปซิฟิคด้วยสมาร์ทเฮลท์แคร์

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ผสานเอกลักษณ์ไทยในการดูแลเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศ

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

ความมุ่งมั่นนี้นำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฏหมาย ข้อกำหนด มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและระดับสากล ควบคู่กับประสบการณ์อันยาวนานและทำเนียมปฏิบัติหล่อหลอมให้เกิด “แนวคิดคุณภาพ” การดูแลผู้ป่วย

เรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าทางด้วยนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษา ความปลอดภัยผู้ป่วยและความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชัวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง