นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันตรวจสุขภาพทั่วไปเวชปฏิบัติทั่วไป
Loading

Loading Schedule..