โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

น้ำหนัก : 

 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 

 เซนติเมตร

 

ค่าที่ได้ : 

คุณอยู่ในเกณฑ์ :