แพ็กเกจเลสิก RELEX SMILE

สิ้นสุด 31/12/2022
99,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด แบบแผลเล็ก สนุกเต็มที่กับชีวิตไร้กรอบ ReLEx SMILE ราคาเพียง 99,000 / 2 ตา


เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  3. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 6 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์