แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์สุขภาพสตรี

สิ้นสุด 31/12/2024
41,000 - 330,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

รายการแพ็กเกจผ่าตัด

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การขูดมดลูก (ไม่นอนโรงพยาบาล)

OPD

41,000

การขูดมดลูก (นอนโรงพยาบาล)

1

53,000

การผ่าตัดรังไข่และท่อนำไข่ 

3

139,000

การผ่าตัดมดลูก, รังไข่ และเลาะถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง

3

185,000

การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกมดลูกออก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่

3

194,000

 

รายการแพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (เลาะพังผืด, เจาะฟองไข่, จี้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

1

145,000

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง หรือผ่าตัดมดลูกและตัดรังไข่ผ่านกล้อง

2

264,000

การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

2

264,000

การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะเนื้องอกมดลูก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ 

2

330,000

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและเลาะถุงน้ำรังไข่

2

330,000

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือดและการจองโลหิตไม่รวมการให้โลหิตเพื่อเตรียมก่อนการผ่าตัด
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (เฉพาะโรคที่ทำการรักษา)
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รายการที่ราคาแพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
 2. ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. โครงการประกันราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์