แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์จักษุ

สิ้นสุด 31/12/2023
35,000 - 173,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

รายการ

ระยะเวลานอนพักที่ รพ. (คืน)

 ราคา (บาท)

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)

OPD

67,000

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงธรรมดา มองไกลได้ (1 ข้าง)

OPD

98,000

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะเดียว (1 ข้าง) และผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหน้า (1 ข้าง) พร้อมกัน

OPD

95,000

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 2 ระยะ (ใกล้ และไกล) (1 ข้าง)

OPD

116,000

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพชัดได้หลายระยะ (1 ข้าง)

OPD

151,000

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)

OPD

136,000

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพมอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)

OPD

159,000

 การผ่าตัดต้อเนื้อ (1 ข้าง)

OPD

35,000

 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่าง (2 ข้าง)

OPD

46,000

 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่างด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)

OPD

61,000

การผ่าตัดกล้ามเนื้อยกหนังตาอ่อนแรงด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)

OPD

61,000

 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (1 ข้าง)

OPD

51,000

 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (2 ข้าง)

OPD

61,000

 การผ่าตัดต้อหิน (1 ข้าง)

OPD

52,000

 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (1 ข้าง)

1

111,000

 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (2 ข้าง)

1

159,000

 การผ่าตัดจอประสาทตา (1 ข้าง) (PPV with Endolaser)

OPD

173,000


เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพัก ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง)  ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)         
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

  1. ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด                         
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆถ้ามี          
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)                        
  5. ไม่รวมค่าการตรวจชิ้นเนื้อพิเศษ, ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าแพทย์พยาธิวิทยา      
  6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 7 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์