แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์จักษุ

รายการ

ระยะเวลานอนพักที่ รพ. (คืน)

 ราคา (บาท)

 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (1 ข้าง) กระจกตาต่างประเทศ
1
144,500
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)
OPD
63,000
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงธรรมดา มองไกลได้ (1 ข้าง)
OPD
87,000

30 มิ.ย. 2565

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะเดียว (1 ข้าง) และผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหน้า (1 ข้าง) พร้อมกัน
OPD
90,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 2 ระยะ (ใกล้ และไกล) (1 ข้าง)
OPD
99,000

30 มิ.ย. 2565

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพชัดได้หลายระยะ (1 ข้าง)
OPD
129,000

30 มิ.ย. 2565

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)
OPD
119,000

30 มิ.ย. 2565

 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพมอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)
OPD
139,500

30 มิ.ย. 2565

 การผ่าตัดต้อเนื้อ (1 ข้าง)
OPD
32,500
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่าง (2 ข้าง)
OPD
43,000
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาส่วนบน และ ส่วนล่าง (2 ข้าง)
OPD
48,500
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่างด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)
OPD
58,000
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาส่วนบน และ ส่วนล่างด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)
OPD
64,500
 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (1 ข้าง)
OPD
48,500
 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (2 ข้าง)
OPD
58,000
 การผ่าตัดต้อหิน (1 ข้าง)
OPD
48,800
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (1 ข้าง)
1
105,600
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (2 ข้าง)
1
150,600
 การผ่าตัดจอประสาทตา (1 ข้าง) (PPV with Endolaser)
OPD
164,300
 การผ่าตัดจอประสาทตา (1 ข้าง) (Buckling and Encyclying)
OPD
198,500

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
  5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
  6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

 

รายการที่ราคาแพ็กเกจไม่ครอบคลุม 

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์