B In Touch

B In Touch

อุ่นใจทุกการดูแลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

สบายใจเมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยระบบที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยในและคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่คอยดูแลเข้าถึงทุกรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วย แผนการรักษา ความคืบหน้าการรักษา รายละเอียดการรักษา ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล และข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

B In Touch มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญ ได้แก่

 • สถานะผู้ป่วยปัจจุบัน
  อัพเดตสถานะผู้ป่วยในว่าอยู่ในกระบวนการไหนของการรักษาจนกว่าจะถึงวันที่กลับบ้านได้
 • ความต้องการทางการแพทย์
  ผู้ป่วยสามารถเลือกความต้องการในการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญของโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • กิจวัตรประจำวัน
  แสดงรายละเอียดกิจกรรมของผู้ป่วยในแต่ละวัน โดยผู้ป่วยสามารถเลือกเวลาเข้าเยี่ยมและเวลาที่งดรบกวนได้ด้วย
 • ทีมผู้ดูแล
  รายชื่อทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลผู้ป่วย โดยสามารถให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคลากรแต่ละท่านได้
 • ฝากข้อความ
  ผู้ป่วยและคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสามารถฝากข้อความ โดยพิมพ์ข้อความหรือส่งรูปภาพมาให้แพทย์ผู้ดูแลรักษาและทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้
 • ค่ารักษาพยาบาล
  ผู้ป่วยและคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสามารถตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นในปัจจุบัน หากสงสัยสามารถสอบถามได้
 • ข้อมูลทั่วไป
  ผู้ป่วยและคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษา อีกทั้งสามารถโทรศัพท์ตรงเข้าหาแผนกที่เกี่ยวข้องได้ทันที

แชร์