B Devices

B Devices

ให้คุณดูแลสุขภาพเองได้จากที่บ้าน

DoCare พร้อมดูแลผู้เป็นความดันโลหิตสูง

ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน โรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ต้องได้รับเอาใจใส่และตรวจติดตามกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านอาจพบปัญหาสุขภาพและเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดได้ DoCare บริการจาก B Devices ช่วยดูแลผู้เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือผู้สูงอายุที่บ้านทุกเวลาโดยมีแพทย์และทีมช่วยติดตามพร้อมให้คำแนะนำเพื่อท่านให้อุ่นใจเสมือนมีแพทย์ส่วนตัวช่วยดูแล

 

บริการดูแลผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วว่าควรต้องตรวจวัดระดับความดันโลหิตที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังระดับความดันโลหิตให้เหมาะสม หากความดันโลหิตสูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปกติและร้ายแรงถึงชีวิตได้ อุปกรณ์ DoCare พร้อมที่จะให้บริการช่วยติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรทางการแพทย์แบบ Real Time เพียงกดปุ่มโทรผ่าน DoCare แล้วแจ้งค่าความดันโลหิตเพื่อให้แพทย์ประเมินจากข้อมูลสุขภาพทั้งหมดที่มีในระบบและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง สามารถซักถามได้ทันที กรณีมีเหตุฉุกเฉินกดปุ่ม Help เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยระบบจะแจ้งทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพให้ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด


DoCare พร้อมดูแลผู้เป็นเบาหวาน

บริการดูแลผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะกลุ่มที่แพทย์เฉพาะทางประเมินแล้วว่าต้องตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดทุกวันและจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกดโทรถึงโรงพยาบาลได้ทันทีผ่าน DoCare เพียงกดปุ่มโทรแล้วแจ้งระดับน้ำตาลในเลือดแต่ละวัน จากนั้นแพทย์เฉพาะทางจะทำการประเมินจากข้อมูลสุขภาพทั้งหมดที่มีในระบบและให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที นอกจากนี้หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่ม Help เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยระบบจะแจ้งมาที่ทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อให้สามารถไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที 24 ชั่วโมง

DoCare นวัตกรรมดูแลสุขภาพแบบ Real Time เหมือนมีทีมช่วยดูแลอยู่ใกล้คุณ 


DoCare พร้อมดูแลผู้สูงอายุ

บริการเฉกเช่นเดียวกับผู้มีภาวะโรคเรื้อรัง กรณีญาติมีความห่วงใยหรือกังวลกับการดูแลที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังภายในบ้าน ต้องการทีมที่ช่วยติดตามภาวะต่าง ๆ หรือคำแนะนำ/ปรึกษาด้านสุขภาพ เพียงกดปุ่มโทรแล้วแจ้งผลการตรวจวัดแต่ละวัน ทีมแพทย์และผู้ดูแลจะประเมินจากข้อมูลสุขภาพทั้งหมดที่มีในระบบและให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที นอกจากนี้หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่ม Help เพื่อขอความช่วยเหลือ 


จุดเด่นของ DoCare

  • ติดตามค่าสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ ได้แก่ อุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต ชีพจร และการหายใจ เพื่อให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง โดยต้องวัดสัญญาณชีพกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
  • ติดตามค่าน้ำตาลในเลือดแบบเรียลไทม์ โดยต้องตรวจกับเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Meter : BGM) ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
  • ติดตามค่าความดันโลหิตแบบเรียลไทม์ โดยต้องตรวจกับเครื่องวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitors) ที่ผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และได้รับการรับรองเท่านั้น
  • ตรวจรักษาและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยแพทย์เฉพาะทางผ่านช่องทาง โทรศัพท์วิดีโอคอล ฯลฯ
  • จัดเก็บข้อมูลสุขภาพครบถ้วนโดยระบบ B At Home Monitoring
  • บริการประสานและช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) ที่ง่ายและสะดวก


การดูแลติดตามผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เฉพาะทางไม่เพียงช่วยให้ผู้รับบริการและคนใกล้ชิดสบายใจ แต่ยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจร้ายแรงถึงชีวิตได้

แชร์