ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา