ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การส่องกล้องแขนงหลอดลมปอดชนิดใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหอบหืด
วัณโรคปอด
การเลิกสูบบุหรี่
ไอเรื้อรัง
ภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด-19
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Mundipharma Live Webinar Bridging Asthma Care : The Skywalk in Your Patient s Journey Mundipharma
Loading

Loading Schedule..

ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา